Identiteit

Naam
De Verhoeff-Rollmanschool is een christelijke school voor reformatorisch basisonderwijs. De school is genoemd naar twee bestuursleden van het eerste uur: dominee Verhoeff en de heer Rollman.
Ds. Verhoeff was predikant van de Nederlandse Hervormde kerk hier ter plaatse en jarenlang voorzitter van de Schoolvereniging.
De heer Rollman is bijna 50 jaar penningmeester geweest in een tijd, dat de scholen nog niet gesubsidieerd werden en alles door de ouders moest worden betaald. Deze mannen hebben veel gedaan voor het christelijk onderwijs in Bodegraven.
 

Doel
Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen, vanuit de opdracht van Psalm 78: 4 "hun hoop op God zullen stellen." Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heeren, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft." Praktisch betekent dit dat we de kinderen in aanraking brengen met de huidige maatschappij, waarin we samen opgroeien, en hen aan de hand van Bijbelse geschiedenissen begeleiden bij de praktijk van elke dag op hun weg naar het Voortgezet Onderwijs. We onderschrijven de Heilige Schrift als het Woord van God. Ook de Drie Formulieren van Enigheid maken deel uit van de grondslag van de school. We gebruiken de Statenvertaling en zingen de psalmberijming van 1773.

Praktisch
Concreet is de Bijbel de norm voor onze omgang met de kinderen, de ouders en elkaar. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Van harte stemmen we in met een kerntekst uit de Bijbel: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (Johannes 3 : 16). Vanuit deze identiteit kunnen de volgende kenmerken worden geformuleerd:

  • We weten dat ieder kind door God geschapen is.
  • We weten dat ieder kind door de zondeval een zondig hart heeft.
  • We willen ieder kind in aanraking brengen met de inhoud van de Bijbel, vertellen dat er redding en behoud is door het geloof in de Heere Jezus.
  • We willen aan ieder kind de aan de Bijbel ontleende normen en waarden overdragen.